Skip to main content

Tematický okruh "Izolační materiály a fasádní zateplovací systémy"

V tomto tematickém okruhu jsou tedy k dispozici tyto učební celky:

V úvodním učebním celku se seznámíte s technickými vlastnostmi izolačních materiálů, jako jsou například součinitel prostupu tepla (hodnota U), třída reakce na oheň, faktor difuzního odporu (µ) a měrná tepelná kapacita.

Druhý učební celek pojednává o různých skupinách izolačních materiálů. Podrobně se seznámíte se surovinami a výrobou izolačních materiálů, jejich využitím, zpracováním a praktickými pokyny, zdravotními a bezpečnostními otázkami a také s likvidací těchto materiálů.

V dalších učebních celcích jsou představeny různé izolační a fasádní systémy. Patří sem různá provedení konstrukce vnějších stěn s odpovídajícími izolačními systémy. V samostatném učebním celku vysvětlíme, kdy je smysluplné použít izolaci na vnitřní straně a na co je třeba v takových případech při stavbě dbát.